Závěrečný účet obce

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), ve svém ustanovení § 43 stanoví, že závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok projedná zastupitelstvo obce do 30. června následujícího roku a přijme opatření k nápravě nedostatků. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Závěrečný účet obce za rok 2016
Závěrečný účet obce za rok 2015
Závěrečný účet obce za rok 2014
Závěřečný účet obce za rok 2013
Závěrečný účet obce za rok 2012
Závěrečný účet obce za rok 2011
Závěrečný účet obce za rok 2010
Závěrečný účet obce za rok 2009
Závěrečný účet obce za rok 2008
Závěrečný účet obce za rok 2007